a4d.lv

Nepareizi pieslēgšanās dati! Mēģini vēlreiz.

Aizmirsi paroli? | Reģistrēties


Inspira

Noslēdzies konkurss ēkai Barona un Lielgabalu ielas stūrī

<< Projekti

Noslēdzies konkurss ēkai Barona un Lielgabalu ielas stūrī

Nesen, izziņojot labākos noslēdzās konkurss jaunam namam Rīgas centrā, — Krišjāņa Barona iela 73 — Barona un Lielgabalu ielas stūrī. Par uzvarētāju desmit darbu konkurencē tika atzīts biroja Jaunromāns un Ābele priekšlikums, kas piedāvā neparastu fasādes plastiku, ko sola panākt ar īpaši veidotiem ķieģeļu paneļiem.

Komentāri:

Kol??is: par procesiem [10/03/2017 10:35]

Var?ja jau organiz?t?ji ( varb?t pai uzvar?t?ji?) paciesties l?dz n?kamai ned??ai, kad ?rija n?ks klaj? ar savu viedokli. Nav jau ideju konkurss, un 1. vietai nopietnas neskaidr?bas ar apb?ves bl?vumu, erkeriem, kolonn?m, l?dz ar to nolikuma 5.5. punktu.


kol??is: Par MAAS [10/03/2017 10:57]

Kol??i trijos konkursos p?c k?rtas pasp?jui ir atraoties, t?p?c cik saprotu ar? nav nomin?ti no urijas puses. Princip? raksta autoram vajadz?ja iepaz?ties ar kontekstu.

HH888_T?rbatas 89, GGG000_ Mat?sa 52 ( LAS m?jaslap? un ? konkursa protokol?)


Artis Zvirgzdi? kol??im [13/03/2017 08:37]

Vai tad uzvar?t?ju nosaukana un protokola public?ana nav uzskat?ma par ?rijas viedok?a klaj? n?kanu? Var jau b?t, ka, ir paredz?ti v?l k?di s?k?ki paskaidrojumi no ?rijas puses, bet tad, protams, b?tu j?dz?gi tos nodot atkl?t?b? reiz? ar rezult?tiem. ? konkr?t? publik?cija bija mana iniciat?va, skatot darbus LAS lap?, un, skaidrs, ka nepretend?ju uz iedzi?in?anos s?k?k?s tehnisk?s un normat?vu deta??s, kas ir ?rijas kompetenc?.

Par MAAS darbu, tas izklaus?s t? k? p?rsp?l?ti un mazliet smiekl?gi, sac?t par to atraoanos. Jo, ko t?d? gad?jum? lai saka par tiem neskait?miem viet?j?s arhitekt?ras p?d?jo desmitgau piem?riem, kur viena un t? pati pieeja kad neskaidru, samu???tu iek?jo strukt?ru parasti nosedz ar dekor?tu apvalku, kur galvenais, lai ielas fas?de form?li iek?autos v?sturisk?s vides kontekst?, bet aiz fas?des, kas nereti izliekas par nelielu ?ku, biei sl?pjas kaut kas stipri liel?ks un augst?ks .. ko tad sac?t par t?das pieejas nemit?gu atraoanu? Esmu p?rliecin?ts, ka ?rija MAAS darbu nevirz?ja starp lab?kiem, ne jau t?d??, ka atraojuies kaut ko, bet t?p?c, ka tas ?sti veiksm?gi neieder?s konkr?t? viet?.


Kol??is: Re: kol??im [13/03/2017 10:52]

Visu cie?u A4D redaktoram, tom?r:

1. Neskaidr?bas ar pirmo vietu rad?s p?c darbu publik?cijas ( p?c rezult?tu pazi?oanas), par to bija inform?ti k? urijas locek?i un sekret?rs , t? ar? pai darba autori. Pie?emu b?tu piekl?j?gi, ja vi?i b?tu inform?ju ar? Tevi , ja protams neesi vienk??i p?rpublic?jis LATARH.LV inform?ciju.

2. Smiekl?gi, vai nav smiekl?gi, tom?r tiei B?vvaldes p?rst?ve protokol? bija t? ,kas min?ja :'...?da veida risin?jums ?iet jau iepriek redz?ts...", B?vvalde parasti pai no sevis neko nedara, parasti ie darbi tiek izskat?ti B?vvaldes padomes s?d?, un ko dar?t izlemj kole?i?li. Pie?emu , ja p?d?jos tr?s konkursos vieni un tie pai autori izpauas piln?gi vien?di , paman?ja visi, kas piesaist?ti pie v?rt?anas. Skaidrs, ka is faktors nebija vien?gais v?rt?jum?.

P.S. Nenoliedzami, Tev public?jot darbus ir ties?bas paust savu subjekt?vo viedokli, t?pat k? jebkuram citam v?rt?t?jam, un b?tu gara nabadz?ba ja visiem b?tu viens viedoklis.


jtd: Reiz bija ... [13/03/2017 16:17]

Bija jau te reiz akt?va diskusija par Ventspili ... vai var savu k?dos konkursos balvas neguvuo ideju (kur nu v?l dab? nerealiz?to) turpin?t b?d?t t?l?k citos konkursos.

Meistariem m?dz b?t atpaz?stams rokraksts. Kur? br?d? rokraksts p?rtop par kopiju, pie?emu, ka t? ir visai smalka robea.


Dr?bnieks: Vienk?r?ba [13/03/2017 19:51]

Karo?e, Didzim ar M?ri lab?kais darbs, basta. Atk?rtoan?s? T?p?c, ka dekiem ir konsekventa pieeja un tic?ba savai idejai. K?p?c gan nem??in?t v?l un v?l. Es taj? m?j? dz?votu, jo t? neb?as virs? ar pribambasiem fas?d?s un, galvenais, nem??ina izpatikt. Tai ir lo?isks pl?nojums, skaidra strukt?ra, aspr?t?gas terases. Labs fons dz?voanai pils?t?. Kas t? visp?r par subjekt?vu demago?iju no ?rijas puses sp?l?joties ar diviem v?rdiem - "konteksts" un "neieder?s"... Baigie metri... Starp citu, tas ?rijas protokols mazliet nodod, ka galven? projektu m?r?ana tom?r joproj?m notiek v?rt?jot fas?des. Kas gan visp?r ir ?s R?gas da?as konteksts, cik t?l? pag?tn? skat?simies? Uz prieku ir j?skat?s! J?, ielas telpa, apb?ves augstums, tur ir j?pieiet j?t?gi, bat ar to eit viss ir k?rt?b?. K?ds uzvalks vislab?k der? T?ds, kur s? uz augumu! M?sdien?ga dz?vojam? ?ka uz kuru skatoties acis nenogurst, bet sare??tajiem pr?tiem drovien par skaidru.


D?rts Veiders: Re: Vienk?r?ba [14/03/2017 11:09]

Aizmirsi pateikt Yo pirms karo?e...

Vari rub?t rep?iku, tie?m izdod?s....

B?si jaun?s olas...

Anal?ze k? m?ris.


Loks: Re: Vienk?r?ba [14/03/2017 13:43]

Ir gr?ti piekrist v?rdu salikumam "lo?isks planojums", redzot zigzag formas pl?nu, virtuvi kurmim paredz?t?s "kabat?s" un ieejas gaite?us gar gu?amistab?m, bet... drovien esmu vien?gais ar tik neparastu izpratni par dz?vok?a telpu novietnes uzb?vi.


Dr?bnieks: Vienk?r?ba [14/03/2017 13:18]

D?rt, tas "karo?e" bija apzin?ti. Pat negaid?ju, ka tik ?tri k?ds uz to uz?ersies. is viens teikums tautas valod? ir mans emocion?lais protests pret tikpat subjekt?viem v?rt?jumiem no ?rijas puses, kas pasniegti mazliet gudr?kiem v?rdiem. K?du emp?risku anal?zi Tu no manis gaidi? Arhitekt?ra ta?u uz mums iedarbojas caur ma??m, savuk?rt plakanu ras?jumu un bild?u veid? t?ri vizu?li.


D?rts Veiders: Re: Vienk?r?ba [14/03/2017 13:35]

Anal?zi, k?p?c tr?s darbi p?c k?rtas, tr?s da?d?s viet?s, div?s da?d?s tirgus ni?s, no viena autoru kolekt?va ir tik labi ( p?rbaud?ju kol??a uzrakst?to, lai neb?tu subjekt?vs)?

Cik saprotu esi P?evku, Zip?ika,Pur?ika utt... apoli??ts? Ja t? , tad nav j?gas diskusij?m, katram savs.


D?rznieks: Re: Vienk?r?ba [14/03/2017 17:34]

Redz... Es jau par o piepras?to fas?u ekspresiju visvair?k ar? cepos. Es piem?ram redzu at?ir?bu visos tr?s MAAS pied?v?tajos risin?jumos. T? nav liela, j?, bet ar? att?lums starp iem pied?v?jumiem ir praktiski kvart?la robe?s un te atkal st?sts, ka arhitekti konsekventi pietur?s pie sav?m v?rt?b?m. Dievs joproj?m ir deta??s. Par pl?nojumu, apskat?jos v?lreiz, var piekrist kol??iem, var?ja tom?r b?t lab?ks (ar papildu k?p?utelpu :)), bet kopum? darbam bija j?b?t trijniek?.


D?rts Veiders: Re: Vienk?r?ba [14/03/2017 18:16]

Es un cik noprotu B?vvalde to neredz( atkir?bu). Un abas konkr?t?s vietas ir ar piln?gi atkir?gu kontekstu.


Purvciems 4life: Re: Vienk?r?ba [14/03/2017 19:25]

Tagad b?vvalde ir visaugst?k? instance un spo?k?s paties?bas nes?js, vai ne? :) Es ar? atbalstu o jauno autoru kolekt?vu. Vienk?ri t?p?c


D?rts Veiders: Re: Vienk?r?ba [14/03/2017 20:25]

Es ar? atbalstu, ka visiem j?dz?vo vien?d?s m?j?s , lai ar? kur t?s neb?tu uzb?v?tas, lai ir TREND'S...


Purvciems 4life: Re: Vienk?r?ba [14/03/2017 22:59]

Man?m ac?m ? k? reiz ir at?ir?ga. Bet nu j?, es neesmu veicis pamat?gu anal?zi. Esmu dros, ka var?si nor?d?t k?p?c vi?a ir viena no vien?daj?m


D?rts Veiders: Re: Vienk?r?ba [15/03/2017 01:08]

Nesaprati, at?ir?ga konkr?t? konkursa kontekst? iesp?jams, to ar? redaktors(A4D) paman?ja. Tom?r ja tr?s konkursus p?c k?rtas da?d?s viet?s, viens un tas pats, varb?t nav labais stils - atraoana.


jtd: Re: Vienk?r?ba [15/03/2017 10:20]

D?rt, cik desmiti o m?ju tuv?kaj? apk?rtn? jau ir uzcelti, lai run?tu par atraoanu? Nu, vismaz konkurs? k?du balvu dab?jui.

Cik samanu, Tu esi kategoriski pret savas idejas neatlaid?gu virz?anu un uzskati, ja reiz ideja nav guvusi atsauc?bu, to ir uzreiz j?apb?r??

Es ne par konkr?to pied?v?jumu, bet principu.


D?rts Veiders: Re: Vienk?r?ba [15/03/2017 12:02]

K??dies, divas reizes ar vienu un to pau pieeju( vienas tipolo?ijas objektiem) tika visaugst?k nov?rt?ti( nezinu vai sl?dza l?gumu), treaj? reiz? v?rt?t?jiem palika garlaic?gi.

Rokraksts ir metode-instrumenti ar ko non?k pie risin?jumiem, nevis konkr?ts risin?jums. Es esmu kategoriski pret konkr?tu risin?jumu atraoanu.


jtd: Re: Vienk?r?ba [15/03/2017 16:55]

Vismaz uzb?v?ts nav neviens objekts, attiec?gi cepiens pa tuko, jo m??in?t izsist cauri k?du savu risin?jumu, kaut varb?t ne vienm?r attaisnoti, tom?r ir apsveicama lieta. Mazam/nelielam birojam nez vai rado?s un fizisk?s jaudas at?auj katru m?nesi n?kt klaj? ar izstr?d?tu jaunu wow ideju. Pat BIG kaut k?d? m?r? ik pa laikam atk?rtojas.

Par konkr?to novietni - nekas nepat?k, tais?t zieme?u pils?t?, k?da nosac?ti ir R?ga, teras?jumu uz zieme?iem, laikam vajag ?pai izvirt?gu pr?tu. Padoan?s pas?t?t?ja v?lmei izmantot 111% no at?aut? apjoma ir neizb?gamais ?aunums.


Purvciems 4 life: Re: Vienk?r?ba [15/03/2017 17:31]

"D?rts Veiders: Re: LAB?KAIS REZULT?TS [16/08/2016 19:57]

...esi pats k?dreiz iesniedzis risin?jumu, par kuru jau sa?emta pr?mija..cit? konkurs?...

Vai Tie?m apjoms un pl?nojums un fas?des abos konkursos konkr?tajiem zoniem ir vien?ds, k? Tu to apgalvo? Kas tur vien?ds - apjomos , pl?nojumos, fas?d?s , utt...?

Tad jau Miera ielas konkursa darbi (v?l laikam nav izv?rt?ti l?dz galam) ir kloni k? Imp?rijas turmtr?peri ( un tie tad visp?r ir no 12 da?diem autoriem)"

Beidz kult tuku, draugs, un paast?sti, kur tad ie tik ?oti atraojas


D?rts Veiders: Re: Vienk?r?ba [15/03/2017 17:41]

Labi, lai Tev sirds mier?gu un Tu justos diskusijas uzvar?t?js:" tr?s reizes p?c k?rtas fantastisk?kais rezult?ts, saucam uz bis, tikai mu??i urij? p?d?j? reiz? nenov?rt?ja...."


Purvciems 4life: Re: Vienk?r?ba [15/03/2017 20:42]

Paldies! oreiz esmu uzvar?t?js, varb?t citreiz zaud?u. Tom?r ir pat?kami liel?kajam bullijam klas? ier?d?t vietu st?r? un likt, lai protas uzvesties :


D?rts Veiders: Re: Vienk?r?ba [15/03/2017 20:52]

Diplomu vai vimpeli nevajag?Vismaz uzl?mi, ar ikonisko kasku, par o gad?jumu?


Mi?elis: Re: Paapmierin?t?ba [16/03/2017 17:21]

Viduslaiku renesanses dom?t?ja Roterdamas Erasma darb? "Mu???bas slavin?jums" viena no galvenaj?m dom?m ir t?da, ka mu???bas viens no galvenajiem atrib?tiem ir paapmierin?t?ba. Diskusijas kontekst? tas attiecas uz paapmierin?tbu ar "t?jas treo uzl?jumu" un nemit?gu sevis, sava veikuma slavin?jumu. Latvijas re?ion?lai arhitekt?ras skolai diezgan rakstur?ga ?pa?ba.


Purvciems 4life: Re: Paapmierin?t?ba [16/03/2017 22:02]

Mi?eli, no vienas puses protams. Es tagad neapstr?d?u faktu, ka iest?st?t sev, ka otra cilv?ka piek?pan?s ir mana uzvara, ir mu???gi`- liel?kaj? da?? str?du/domstarp?bu un diskusiju, sauc k? gribi, t? ar? ir. Bet citreiz ir mu???gi vienk?ri ?aut k?dam izrun?ties, pat, ja tas ir d?rts veiders. Bet kad run? par sevis slavin?anu, vienalga - mu???gu vai priec?gu, kas itk? tik latvieu tanti?am tik rakstur?ga, tad atkal gribas piecirst k?ju un tiel?ties. Pats ta?u bez mitas st?sti, cik m?s pakalp?gi, zemi un l?k?m muguri??m. Nu kur tad ir t? latvieu paapmierin?t?ba? Subjekt?vi, es dr?z?k teiktu, ka esam ne ar ko neapmierin?ti, nevis paapmierin?ti. Bet varb?t ar savu neapmierin?t?bu esam tik apmierin?ti - nu diez vai.


D?rts Veiders: Re: Paapmierin?t?ba [16/03/2017 23:02]

Tad Tev to vimpeli ar lielisko uzvaru diskusij? vajag no paa D?rta Veidera?Var?si pielikt pie atpaka?skata spogul?a pielikt, vai vismaz m?j? pie ledusskapja? Piemin?t var?si k? At?nu skolas digaru iero?iem sak?vi v?rdu kauj? "pau d?rtu veideru", ne?


Mi?elis: Re: Paapmierin?t?ba [16/03/2017 23:15]

Ja run?jam par konkursu arhitekt?ru paapmierin?t?bai nav pamata. Ir objekt?vi iemesli - konkursu mazie balvu fondi, ?r?anas ?patn?bas, sarun?tie konkursi utt. No t? visa izriet subjekt?vi iemesli - atk?rtoan?s ( ai gad?jum? eventu?lajam uzvar?t?ju darbam ar ?ie?e?u plastiku, kas gan ?sti ?ie?elis neb?s ), abloniski risin?jumi, nu un 1001 starptautiska tampa lietoana, visam tam pa virsu glaz?jums - vizualiz?cijas. Nu to ta?u Tev vajag redz?t?

Kas attiecas uz D?rtu, piek?pties ir ?sts dentlme?a g?jiens. Tu ta?u nov?rt??

Kas attiecas uz jaunajiem, ja atk?rtojas arhitekt?r? jau jaun?b?, tad ne jau vi?i vain?gi, sist?ma vain?ga, vid?j?s paaudzes rad?ta sist?ma, kura liedz peln?t un att?st?ties. Tas ?iet b?tisk?ks jaut?jums par tr?sk?ro salto. Bet tur pret? m?ris, naudas ma?nas un ang?u dentlme?u kluba piesm???t?s telpas. Vai b?tu lab?k ja pie varas n?ktu jaunie? Uz ?su br?di j?, ja o ?so br?di izmantotu sp?les noteikumu izl?dzin?anai, celtos kop?jais l?menis. T? k? ir jau labi b?t agres?viem, bet v?l lab?k gudriem.


D?rznieks: Re: Paapmierin?t?ba [17/03/2017 10:52]

im, Mi?eli, var piekrist. V?l interesanti, ka visa diskusija eit ir par darbu, kas aiz godalgoto sv?tras palicis, netiek pretnostat?t un izceltii tie plusi, kas pirmaj?m 3 viet?m piem?t, kuri ar? sav? zi?? ir kaut kur redz?ti. Drovien daiem pl?nojums veikl?ks, bet kaut k?das ?paas kvalit?tes risin?jumos vai cit?dus projekt?anas pa??mienus nemanu, liel?koties t?pat visi spie uz iepakojumu.


Mi?elis: Re: Paapmierin?t?ba [17/03/2017 10:35]

Pie viena, ko Tu dom? par o:

http://www.del....d?id=48634419

Tas ?iet ir postkomunistisk?s konkursu sist?mas apogejs, t?l?k jau diez vai ir kur sprukt.


Mi?elis: Re: Paapmierin?t?ba [17/03/2017 10:48]

Nu un lai cepiens odien pavisam piln?gs: http://www.db....startpage_main

Utopiskais sabiedr?bas modelis ir tepat aiz st?ra;-)


NAV VIENALGA: Re: Paapmierin?t?ba [17/03/2017 10:58]

A4D arvien vair?k p?rv?ras par arhitekt?ras delfiem, kur arhitekti/nearhitekti c?n?s par savu (vien?go) paties?bu, izmantojot individu?li uzp?st? ego kapacit?ti!

Nekas, vasar? gaid?m? kr?ze, visus atdzes?s ar spaini ledaina ?dens!


NAV VIENALGA: m?ls [15/03/2017 14:38]

?ie?elu arhitekt?ra ir veca k? pasaule!


re?is: 3,4x 3,4 [17/03/2017 12:50]

MAAS deku pied?v?tais dz?vok?u pl?nojuma re?is 3,4x3,4 jau nu gan nek?dus kvalit?t?vos dz?vok?us nepied?v?- viet?m paliek p?ri neapg?ti km2, viet?m pa? centr? kolonas. Kur ideja dz?vojamo m?ju likt ?d? re??? M?sdien?s jau tv skat?anai vajag liel?ku att?lumu strap sien?m par 3,5m...

Un nav par?d?ta pazemes autost?vvieta, tur ar? b?s viss tokos?

Bet ideja R?g? neapg?ta, par to ar? etons.


Kol??is: ?rijas, LAS,VKPAI,RB viedoklis [28/03/2017 13:48]

Cit?ts no ?rijas atbildes: "Izskatot darba autora skaidrojumu ?rija konstat?ja, ka vi?a sniegt? interpret?cija neatbilst RVC TIAN, ta?u ?rija nevar p?rbaud?t, ka darba autors ?du interpret?ciju ir izmantojis ?aunpr?t?gi,lai ieg?tu priekroc?bas attiec?b? pret citiem konkursa dal?bniekiem."

un l?mums: " 1. Iev?rojot visus v?rt?anas krit?r?jus, atz?t, ka konkursa rezult?t? izv?l?tais darbs TEGULE, konkursa ietvaros ir uzskat?ms par piem?rot?ko zemes gabala Kr.Barona iel? 73 apb?ves prieklikuma SKICI(!) un preciz?jot to ir iep?jams ieg?t kvalitat?vu apb?ves risin?jumu. 2. Atst?t sp?k? ?rijas komisijas 28.01.2017. protokol? Nr.1 nor?d?to l?mumu."

o l?mumu j?tulko k? precedentu z?m?t un model?t, ko v?lamies un kas san?k, galvenais uzrakstam(!) pareizi vis?s projekta stadij?s, neviens nep?rbaud?s, un pat ja p?rbaud?s un pie?ers, nek?das konsekvences nesekos, jo ?rija( LAS,VKPAI,RB utt.) atbild?s :"...?rija( LAS,VKPAI,RB utt.) nevar p?rbaud?t, ka darba autors ?du interpret?ciju ir izmantojis ?aunpr?t?gi..." Tas tiek rakst?ts par kol??iem, kuri pretend? b?t LR arhitekt?ras 10 niek? jau nu noteikti, nevis nupat beiguiem jaunieiem.

V?rdu sakot , t?di esam.


Didrihsone: Re: ?rijas, LAS,VKPAI,RB viedoklis [28/03/2017 15:32]

N?, Valdem?r Zari?, l?mums nav j?tulko k? precedents, l?mums aicina kol??us b?t god?giem un atbild?giem ar? turpm?k un nor?da uz to, ka ?rija vienk?ri nepie?auj ?aunpr?t?gu r?c?bu.


Kol??is: Re: ?rijas, LAS,VKPAI,RB viedoklis [28/03/2017 16:04]

Vai ?rija ir krist?g?s skolas pedagogi, kam j?audzina lab?ki b?rni, p?c pau br?vi izv?l?tas receptes? Kam paredz?ts ir nolikums?

T?tad nav ne neprofesion?las, ne ?aunpr?t?gas r?c?bas iesp?jam?bas? M?s pie?emam ,ka jebkura k??da jebkur? l?men?, jebkuram ir aiz labas sirds, nejauibas un ir piedodama, pie jebkur?m sek?m, eit iesp?jams k?ds, kas nek??dij?s tika nostumts mal?, citur probl?mas ar evaku?ciju, v?l citur probl?mas ar budetiem utt..?

Tagad b?vvald? un VKPAI t? b?s, LAS ar? uzskata, ka m?s-arhitekti esam paviegli cilv?ci?i, kas var tikai "smuki" satais?t, un kuriem nevajag nodarboties ar nopietnu atbild?bu, t? lai tiek b?vinenieriem? Vai konkr?t? gad?jum? kol??i pie??va k??du, kurai bija j?b?t sek?m? J?s ta?u ziniet, ka likuma nezin?ana neatbr?vo no atbild?bas. Vai tom?r skatamies p?c fizionomij?m, k? pret kuru attiekties?


whn: whn [18/04/2017 11:52]

Child behavior, http://www.new...onlinemall.com/ naturally http://www.toms-shoe.us.org/ find music-based, to http://www.raybans.org.es/ really be able to do some work hard, parents may http://www.pan...wellery.com.au/ be less tired of http://celtics.nba-jersey.com/ worry! Father clean http://www.reebok.com.de/ the http://www.thomas-sabos.com.de/ floor of http://www.ray...glasses.in.net/ the dust spider web, the ground will http://www.ral...tletonline.com/ always be http://www.oakleyoutlet.fr/ a mess, http://www.burberry-bags.net/ the http://www.adidas-shoes.in.net/ next http://www.ecco-shoes.us.com/ job is extremely http://www.uhren-stores.de/ heavy. Every http://www.tommyhilfigerca.ca/ corner of the stacking items have http://heat.nba-jersey.com/ to http://www.hollisters-canada.ca/ be refurbished, http://www.levisjeans.com.co/ indiscriminately indiscriminately, many http://www.true-religions.com/ things should be attributed here but http://www.chr...inshoes.in.net/ was http://www.nike-air-max.com.au/ thrown out there, http://lakers.nba-jersey.com/ and therefore http://www.ral...n-polos.com.co/ in the messy http://suns.nba-jersey.com/ situation began to classify the http://warriors.nba-jersey.com/ job. I http://www.chr...uboutin.org.uk/ and my http://www.bur...-outlet.in.net/ brother at http://vikings.nfljersey.us.com/ this time be http://www.tom...ilfiger.com.de/ regarded http://www.chr...hoesoutlet.org/ as a useful, for his http://www.dsquared2-outlet.com/ father to http://steeler...ljersey.us.com/ carry http://www.fendi-outlet.in.net/ light http://www.adidas.com.se/ things, http://www.tnf-jackets.us/ return http://www.nikeairmax-90.net/ to the original, http://www.ed-hardy.us.com/ busy called a http://www.hugo-boss.com.co/ pleasure! In http://www.mic...orsbags.org.uk/ the http://www.nikerosherun.us/ morning http://www.marc-jacobs.us.com/ of http://www.zcoachoutlet.com/ hard http://www.che...erseys.mex.com/ work, http://ravens.nfljersey.us.com/ the http://www.new-balanceshoes.es/ house becomes extremely http://jaguars.nfljersey.us.com/ clean and tidy, http://www.che...aelkors.in.net/ the air http://www.instylers.us/ becomes lively and http://www.mon...-pens-sale.com/ fresh. http://kings.nba-jersey.com/ Soft and http://charger...ljersey.us.com/ warm light, from http://www.ferragamo.net.co/ the polished http://www.polos-outlets.com/ clean bright as the new http://www.cheapoakleyss.com/ glass slowly http://hawks.nba-jersey.com/ into http://www.mk-com.com/ the house, a simple http://www.mic...-outlet.us.org/ and ordinary sense http://www.longchampbags.com.co/ of http://www.vans-shoesoutlet.com/ happiness http://www.che...watches.org.uk/ instantly http://www.prada.com.de/ arises spontaneously. http://coach-outlet.tumblr.com/ In http://ralphla...ackofriday.com/ fact, http://www.nhl-jerseys.net/ everyone is the http://www.asicsoutlet.us.org/ same, http://www.nikeair-max.es/ the http://www.nike-shoes.dk/ end of his life sweat, hard http://www.mcmhandbags.com.co/ work, but http://www.tru...-outlet.us.org/ can be http://www.jimmy-choosshoes.com/ in a http://www.converse-shoes.net/ nothing in http://www.bur...outlets.org.uk/ the http://www.nike-roshe-run.de/ morning http://www.puma-shoes.de/ light, http://www.mar...obs-outlet.com/ a http://www.barbour.in.net/ family of http://www.und...mouroutlet.com/ people http://www.michaels-kors.us/ in the soft http://www.nike-rosheruns.nl/ and gentle halo, http://www.beats-by-dre.com.co/ enjoy the http://www.scarpehogans.it/ dependency of the http://www.nike-free-runs.de/ rain time. Lunch to eat, the mother is http://www.hermes-bags.net/ to clean http://www.adidas-store.net/ up pots and pans, to wash http://www.tor...hoesoutlet.com/ all http://chiefs.nfljersey.us.com/ one http://www.nba-jersey.com/ by one to http://www.swarovskissale.co.uk/ pick up http://www.mic...rs-bags.us.org/ outside http://www.horlogesrolexs.nl/ the wells http://www.oak...lasses.mex.com/ next http://rockets.nba-jersey.com/ to this http://www.pan...arms-canada.ca/ time http://titans.nfljersey.us.com/ wash dishes, but also http://www.soccers-shoes.net/ with the past is different. Born in the http://www.cheap-jordans.net/ countryside, http://jets.nfljersey.us.com/ in the country, http://www.katespades.com.co/ morning wet clothes, smoke to http://www.chr...boutins.in.net/ Albatron, http://www.mic...s-store.us.org/ this is the country almost every day http://www.north-face.com.co/ in the play of the small opera. http://www.lon...mp-bags.us.com/ For http://www.bur...outlets.net.co/ the http://www.rolex-watches.us.com/ whole http://www.bur...-online.org.uk/ day http://www.burberrybags.net.co/ in the busy http://nets.nba-jersey.com/ downtown, or http://76ers.nba-jersey.com/ eager http://www.bas...llshoes.com.co/ to work http://timberw...nba-jersey.com/ in http://www.mic...orsbags.com.co/ the http://www.nike-outlet.us.org/ city http://www.air-yeezys.com/ of people who are busy, http://pelicans.nba-jersey.com/ if the morning without incident to see the smoke to http://www.ray-bansoutlet.co.uk/ Albatron, http://www.mic...stralia.com.au/ is a stolen http://www.ralphlauren-au.com/ half a day of http://www.airmax-2015.org/ leisurely http://www.nike-shoes.com.co/ elegant http://www.lacoste-store.com/ things. http://www.new-balancecanada.ca/ But I http://www.versace-outlet.com/ do http://www.tom...lfigers.in.net/ not know that http://www.coa...tonline.in.net/ a http://www.ok-em.com/ field http://www.nike-store.in.net/ of smoke curl on http://bulls.nba-jersey.com/ the beauty http://www.oakleys-outlets.net/ of http://www.nfljersey.us.com/ Albatron, flow http://www.michael-kors.com.es/ through http://www.oak...-outlet.com.co/ the http://www.the...jackets.net.co/ number of sad tears. It is http://www.hollisters.us.com/ a http://www.pul...pandora.com.es/ fire and http://www.tommy-hilfigers.de/ a http://www.chr...noutlet.net.co/ match out http://www.nba-shoes.com/ of http://www.bur...agssale.net.co/ the endless http://www.supra-shoes.org/ hope, is one http://www.chrome-hearts.com.co/ of http://www.pol...utletstore.net/ the http://www.arm...xchange.in.net/ raging fire burning hope. To the present, http://www.mic...tonline.net.co/ the http://coach.blackofriday.com/ rapid development of science http://www.bcbg-maxazria.ca/ and technology, the http://www.oakleys-frame.net/ match http://www.rosheruns.us/ has become a generation of deep http://www.rayban.com.de/ thought, and http://www.sun...ses-outlet.net/ that http://www.oak...glasses.in.net/ burned http://www.ray-banssale.com/ ash http://www.bea...drdrephone.com/ gray http://www.woo...-clearance.com/ breakdown, countless http://www.converses-outlet.com/ matches http://www.chr...outin-shoes.ca/ and firewood between the http://www.han...soutlet.in.net/ smoke of the http://www.women-clothes.com/ past, http://jazz.nba-jersey.com/ Completed! Many rural people, in http://www.hol...lothing.com.co/ case of http://www.ray...sunglasses.net/ power outages, http://www.prada-shoes.com.co/ tired http://www.ralph-laurens.org.uk/ of tired of http://www.retro-jordans.net/ them, http://www.philipp-pleins.com/ for that http://www.omega-watches.com.co/ meal http://www.kat...eoutlet.gb.net/ Jane taste, http://www.oak...lasses2017.com/ have http://www.rep...andbags.com.co/ to take pains, or http://www.jordan-retro.org/ in the cold http://www.bur...utletcanada.ca/ stove http://www.mic...soutlet.ar.com/ stove placed http://www.swa...stralia.com.au/ a http://rams.nfljersey.us.com/ small http://www.swarovski-canada.ca/ piece http://www.converse.net.co/ of dry wood for a long http://www.new...ance-schuhe.de/ time, http://www.michaeljordan.com.de/ take http://49ers.nfljersey.us.com/ a little fire http://www.nikestore.com.de/ to the fire Strong, http://www.lon...poutlet.com.co/ in http://www.che...aseballbats.us/ order to save http://www.true-religion.com.co/ cooked http://www.nike-skor.com.se/ food http://www.sal...-schuhe.com.de/ time, http://packers.nfljersey.us.com/ always save http://bucks.nba-jersey.com/ the http://www.adi...chuheonline.de/ carbon fire, http://www.coach-outlet.store/ so the pot in http://knicks.nba-jersey.com/ the http://www.nikefree-run.net/ smoke under the fire, http://www.tim...ndspaschere.fr/ dark one, http://pacers.nba-jersey.com/ the old re-accumulated http://www.mic...-korsoutlet.cc/ heavy, so long http://bears.nfljersey.us.com/ overdue, http://www.nike-air-force.de/ clean http://www.designer-handbags.cc/ up http://texans.nfljersey.us.com/ very http://www.nike-mercurial.com/ struggling Zhou Pui. The first to http://www.raybans-outlet.cc/ burn enough hot water, http://www.rayban-sunglasses.co/ clean http://www.nike-shoescanada.ca/ the http://www.nike-airmaxs.fr/ pot http://www.p90xworkout.in.net/ of http://www.ray-bans.co.uk/ water http://www.philipp-plein.us.com/ temperature http://www.tor...-outlet.com.co/ is high, generally want to be hot to http://www.che...massabos.co.uk/ be http://www.mic...utletonline.cc/ easy to carbon http://www.polo-ralph-lauren.de/ black smoke pot washed as http://www.soc...hoesoutlet.com/ clean, hand http://patriot...ljersey.us.com/ to hold the http://www.lau...hsoutlet.co.uk/ brush wire, back http://www.che...aelkors.com.co/ and forth rubbing, to http://www.raybans-outlet.it/ be http://www.tommyhilfiger.net.co/ a A wash, http://www.che...jerseys.us.com/ his http://www.nike-airmax.us.com/ hands are also blurred white! http://www.rol...atchoutlet.com/ Can http://longcha...ackofriday.com/ all be http://www.hol...crombie.com.se/ hard http://www.mk-outletonline.us/ to http://www.rol...forsale.us.com/ pay, http://www.nike-rosherun.com.es/ and http://www.pandora.com.de/ no one is http://www.celine-bags.com/ entrusted to http://falcons.nfljersey.us.com/ the rural farmers on the New http://www.burberry-store.com/ Year's infinite http://www.nike-schoenen.co.nl/ joy, and the eager to look forward to the next year! http://www.nike-schuhe.com.de/ After cleaning the pot, but http://www.barbour-jackets.com/ also http://raptors.nba-jersey.com/ to wash clothes http://bills.nfljersey.us.com/ and http://www.ral...nonlineshop.de/ bedding. http://www.mic...rsoutlet.co.uk/ At that time the http://www.dsquared2s.com/ countryside, http://www.adidas-shoes.nl/ washing machine this kind of http://www.michaelkors.co.nl/ thing people simply did not http://www.toryburchsale.com.co/ even see the rural people, http://azcardi...ljersey.us.com/ cleaning the http://www.oak...tonline.com.co/ heavy http://www.soft-ballbats.com/ bedding http://saints.nfljersey.us.com/ also depends on http://www.tracksuits-store.com/ a http://www.tim...ndshoes.net.co/ pair of http://www.outlet-burberry.net/ weak and powerful hand. http://thunder.nba-jersey.com/ But http://www.coa...-online.com.co/ then the quilt, made http://giants.nfljersey.us.com/ of http://www.prada-outlet.com.co/ cotton, thick and heavy http://www.pol...hlauren.com.co/ but http://www.the...facejackets.fr/ very http://www.cheap-jerseys.cc/ warm, http://www.bur...andbags.net.co/ and the http://www.swa...i-jewelrys.com/ quilt on http://www.raybanoutlet.ca/ the http://www.tim...d-boots.com.co/ quilt http://colts.nfljersey.us.com/ above, is made of http://www.oak...lassessale.com/ two cloth suture, a "face", http://www.ral...urenpolo.co.uk/ a http://www.oak...-outlet.in.net/ "child". "Li Zi" is actually http://www.long-champoutlet.com/ a http://www.bottega-bags.com/ piece of white http://www.air-max.com.de/ cloth, "face" http://www.iphonecases.net.co/ is generally red, the above mentioned dragon and phoenix was http://www.mcmbackpacks.net/ Cheung http://www.swa...rystals.us.com/ pattern, http://www.converse.com.de/ although http://www.michaelkorsoutlet.se/ there http://www.co-aol.com/ are not http://www.to-coachoutlet.com/ all http://www.oakley.com.de/ kinds http://www.rol...ches-canada.ca/ of style now http://www.coach-outlets.net.co/ look http://www.hol...thingstore.org/ beautiful and beautiful, http://www.coachblackfriday.com/ but http://www.ralphlaurens.ca/ it http://celine.blackofriday.com/ is extremely http://seahawk...ljersey.us.com/ engaging, extraordinary http://www.ral...tonline.in.net/ significance. Longfeng Chengxiang, auspicious wishful, is http://www.truereligions.net/ the http://www.hermesoutlet.shop/ wish of http://www.cheap-nike-shoes.net/ each family's wish! http://trailbl...nba-jersey.com/ Therefore, http://www.tru...n-jeans.com.co/ when cleaning, http://www.tom...-outlet.us.org/ need to http://www.coachfactory.cc/ remove http://spurs.nba-jersey.com/ the suture one by http://www.cheap-rayban.com.co/ one, the heavy http://www.tom...tonline.com.co/ incomparable quilt to get sunny http://www.bea...adphone.in.net/ places to http://panther...ljersey.us.com/ bask, http://www.new...nce-outlet.org/ just clean http://www.adidas-shoes.es/ the http://www.oakleys.org.es/ "child" and http://www.ray...-outlet.com.co/ "face" can be. After the http://www.michaelkors.so/ sun http://www.nike-huaraches.nl/ dried, the http://www.coachfactory.shop/ mother will always lay on http://www.nike-air-max.com.se/ the http://www.wedding-dresses.cc/ ground http://nuggets.nba-jersey.com/ a wide http://cowboys.nfljersey.us.com/ and large http://lions.nfljersey.us.com/ film, and then http://www.the...thfaces.us.com/ call http://www.mbt-outlet.com/ me to help, the first shop "inside", http://www.mcm-bags.us.org/ then the quilt on top http://www.nikestoreoutlet.us/ of the http://oakley.blackofriday.com/ "inside" is http://rayban.blackofriday.com/ out http://www.ral...olosoutlet.com/ of the http://www.vans-shoes.co.uk/ equidistant http://www.asics-outlets.com/ width, and http://www.givenchy.com.co/ finally Put http://www.coa...youtlet.net.co/ the face http://www.longchamp.com.de/ on the http://www.the...th-face.org.uk/ quilt above, http://www.roshe-run.co.uk/ the http://wizards.nba-jersey.com/ four "miles" of the angle http://www.omegawatches.in.net/ folded http://www.sal...ferragamos.com/ into a triangle, the http://www.bur...tletonline.com/ line http://www.mic...-online.ar.com/ and http://www.vib...fingers.in.net/ then tightly stitched together. I remember that http://www.louboutin.jp.net/ night I, http://www.pandorajewelry.top/ after http://www.air-jordanshoes.us/ dinner, will wash the feet particularly http://www.nik...hoes-inc.co.uk/ clean, http://www.mizuno-running.net/ early to http://www.long-champbags.com/ sleep. Lying down the http://clippers.nba-jersey.com/ moment, all http://www.pol...noutlet.net.co/ tired, will http://eagles.nfljersey.us.com/ be in the detergent http://www.air-huarache.co.uk/ fragrance http://airmax....lackfriday.com/ fragrance, vanished. http://www.pradahandbags.net.co/ At the top http://www.oakleys2017.com/ of my http://www.tommyhilfigers.nl/ tail, there is a bright tile, http://www.fer...moshoes.in.net/ if http://www.hol...ineshop.com.de/ the http://www.adidas-shoes.ca/ weather http://grizzlies.nba-jersey.com/ is clear, every night, Ching http://www.hollister-store.com/ Ming http://www.oak...sses-canada.ca/ moon http://www.hoodies-store.com/ will http://www.montrespaschers.fr/ be like about to. http://bengals.nfljersey.us.com/ I http://www.cheapshoes.net.co/ often pleasantly lying on the bed, facing the http://www.nike-airmaxnc.co.uk/ only little http://www.mlb-jerseys.us.com/ bright tile, the detours of http://browns.nfljersey.us.com/ the http://www.chr...inshoes.jp.net/ moonlight, began endless http://broncos.nfljersey.us.com/ reverie http://www.coach-factory.com.co/ swim, often forget http://www.nikefree5.net/ the imagination, http://www.che...soutlet.in.net/ like some of http://www.nfl-jersey.us.org/ the http://www.ral...aurenpolos.net/ no, thinking some http://www.air-maxschoenen.nl/ The sadness http://www.oak...glasses.com.au/ of the music. http://www.jui...eoutlet.net.co/ Sometimes, I http://www.toms-outletstore.com/ will http://www.nikeshoes-outlet.com/ deliberately fall http://www.calvin-kleins.in.net/ and sleep, http://www.the...thfaces.net.co/ because that http://www.rayban-pas-cher.fr/ way, http://www.giu...zanotti.com.co/ I just open http://hornets.nba-jersey.com/ your http://www.bot...etasoutlet.com/ eyes, http://raiders.nfljersey.us.com/ you can feel http://www.iphone-cases.net/ that the moon on http://pistons.nba-jersey.com/ my http://www.newbalance-shoes.org/ head, beautiful. I often, close your http://www.chiflatirons.in.net/ eyes, http://www.tru...-outlet.com.co/ feel the http://www.nik...soutlet.org.uk/ moonlight http://www.barbour-factory.net/ Qinghui http://redskin...ljersey.us.com/ through http://www.barbours.us.com/ the http://www.tommys-hilfiger.com/ small piece http://coach.euro-us.net/ of http://www.raybans-outlet.nl/ light http://www.thenorth-face.com.co/ tile, http://www.longchamp.com.co/ light http://www.bur...yonlineshop.de/ softly spilled on the face http://www.ray...soutlet.com.co/ of http://www.soccershoes.us.com/ silent http://www.jimmy-chooshoes.com/ silence. http://www.bur...et-sale.com.co/ It http://www.tory-burch.us.org/ is a kind http://www.mcms-handbags.com/ of light to the extreme gentle, http://www.swa...online-shop.de/ it will http://cavaliers.nba-jersey.com/ gently http://www.her...kin-outlet.com/ stroked http://www.nike-shoesfactory.us/ your chest, http://www.tim...soutlet.us.com/ cover the heart of http://www.chiflatiron.net.co/ the http://www.nikeair-max.ca/ ice http://www.adidassuper-star.de/ meaning coolness, heal http://michaelkors.euro-us.net/ the heart of the http://www.jordanshoes.net.co/ troubles, get rid of your heart http://www.ral...renspolo.co.uk/ sadness http://www.hogan.com.de/ lament. http://www.pol...laurens.us.com/ And http://dolphin...ljersey.us.com/ a bend clear and clear moon http://www.nike-max.fr/ across http://www.bcbg-dresses.net/ the bay, http://www.oakleysoutlet.it/ silent heart; pillow Xuhui sound http://www.oakleys-2017.in.net/ into the http://coachoutlet.euro-us.net/ dream, http://www.coa...utletonline.ca/ dependent on the http://www.air...cheshoes.co.uk/ night, so http://www.giu...es-zanotti.com/ was http://www.cheapjerseys.us.org/ the happiest http://www.ral...noutlet.us.com/ thing! http://www.val...soutlet.us.com/ Things http://www.beatsbydre.com.co/ change, that http://www.mic...anadaoutlet.ca/ the soil piled piled old http://www.juicycouture.com.co/ rudimentary tiles, http://www.che...jerseys.us.com/ no http://www.toms-outlets.us.com/ longer http://www.kate-spades.com.co/ exist; http://www.pan...-charms.org.uk/ marshes, that root ignite http://www.bar...jackets.us.com/ the infinite hope of http://www.prada-bagsoutlet.com/ a http://www.oak...glasses.com.co/ small http://www.babyliss-pros.com/ match, http://www.michael-kors.net.co/ has also been http://www.rayban-pascher.fr/ years old http://www.tom...esstore.com.co/ put aside in memory; That http://www.nikefree-run.org.uk/ bend the http://www.nikeshoes.org.es/ soft and soft http://michael...ackofriday.com/ heart of http://www.kates-spade.com/ the moon, is also not old http://www.the-northface.ca/ time cruel threw to the http://www.mic...taschen.com.de/ old dream. http://mavericks.nba-jersey.com/ All http://www.toms-shoes-outlet.us/ the way, change is http://www.puma-shoesoutlet.com/ our http://www.toms--outlet.com.co/ own http://magic.nba-jersey.com/ hearts that tangled http://www.nike-air-max.com.de/ endless desire; http://www.nik...uinpaschers.fr/ the same, that is, http://www.omegas-relojes.es/ it http://www.michael-kors.cc/ is http://www.thenorthface.com.de/ in http://www.vans-schuhe.com.de/ the heart, http://www.michael-kors.shop/ unforgettable http://www.mcm-handbags.org/ crushing http://www.ray-bans.net.co/ and http://www.cheap-watches.in.net/ concise, and the rare http://www.cheapjerseys.net.co/ flat taste, obsessed http://www.des...soutlet.us.com/ with it http://www.ral...s-outlet.co.uk/ has been away from old http://buccane...ljersey.us.com/ age!


lebron14forsale: cheapnikedarwin [14/05/2017 06:07]

http://www.kyrie3.net/

http://www.kyr...es-us-239.html

http://www.kyr...17-us-325.html

http://www.kyr...14-us-315.html

http://www.kyr...ar-us-223.html

http://www.kyr...md-us-212.html

http://www.nikevapormax.net/

http://www.nik...n-c165_p1.html

http://www.nik...3-c123_p1.html

http://www.nik...x-c174_p1.html

http://www.che...mes-c-393.html

http://www.che...-31-c-332.html

http://www.che...-30-c-329.html

http://www.che...neo-c-630.html

http://www.nik...ie3samurai.com/

http://www.nik...ns-us-291.html

http://www.nik...ns-us-292.html

http://www.nik...ax-us-286.html

http://www.kyr...imetoshine.com/

http://www.kyr...017-c-433.html

http://www.kyr...tar-c-549.html

http://www.kyr...ens-c-277.html

http://www.kyrie3warning.com/

http://www.kyr...13-us-312.html

http://www.kyr...14-us-315.html

http://www.kyr...17-us-318.html

http://www.kyr...18-us-321.html

http://www.kyr...-2-us-323.html

http://www.kyr...17-us-325.html

http://www.kyr...23-us-348.html

http://www.kyr...31-us-333.html

http://www.nikevapormax.com/

http://www.nikekyrie3bhm.com/

http://www.nik...-30-c-329.html

http://www.nik...ens-c-266.html

http://www.nik...-95-c-258.html

http://www.kyrie3allstar.com/

http://www.kyr...017-c-321.html

http://www.kyr...017-c-370.html

http://www.kyr...eys-c-704.html

http://www.kyrie3oreo.com/

http://www.kyr...28-us-350.html

http://www.kyr...29-us-352.html

http://www.kyr...-3-us-327.html

http://www.kyr...centswoosh.com/

http://www.cheapnikedarwin.com/

http://www.che...phuuebagc8oim7

http://www.che...phuuebagc8oim7

http://www.che...phuuebagc8oim7

http://www.che...phuuebagc8oim7

http://www.lebron14forsale.com/

http://www.leb...n-8-c-296.html

http://www.leb...n-9-c-299.html

http://www.leb...e-2-c-335.html

http://www.leb...e-3-c-337.html


saņemti 38 komentāri

Pievienot komentāru:

Komentārs pievienots. Lūdzu, uzgaidi...

© Arhitektūras platforma A4D
Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce un saite uz www.a4d.lv obligāta.